Algemene voorwaarden Koetzier Poiesz Advocaten

 1. KoetzierPoiesz Advocaten (“de maatschap”) is een samenwerkingsverband van praktijk­vennootschappen, waarvan de leden besloten vennootschappen met beperkte aanspra­kelijkheid of natuurlijke personen zijn. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toege­zonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan de maatschap, aan de afzonderlijke leden van de maatschap dan wel hun bestuurders en/of hun praktijkvennootschappen of aan de werknemers van de maatschap, respectievelijk door hen verrichte diensten. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de op­drachtgever (“de cliënt”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b. van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. De ven­noten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, on­dercuratelestelling of faillissement.
 4. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Indien de cliënt door de maatschap verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de cliënt tegenover de maatschap verplicht die derden erop te wijzen dat die werkzaamhe­den onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn verricht.
 5. Bij de uitvoering van opdrachten is de maatschap gerechtigd om op kosten van de cliënt derden in te schakelen. De maatschap zal – behoudens bij de inschakeling van deur­waarders en/of koeriers – bij de keuze van deze derden waar mogelijk tevoren overleg met de cliënt plegen. De maatschap is voor de gedragingen van die derden niet aan­sprakelijk. De maatschap is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de cliënt te aanvaarden.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt aan de cliënt een honorarium in re­kening gebracht op basis van de hoeveelheid bestede tijd, vermenigvuldigd met het toe­passelijke uurtarief. De hoogte van de met de cliënt schriftelijk overeen te komen, door de maatschap gehanteerde (uur)tarieven varieert afhankelijk van de in te schakelen ad­vocaat en de aard en omvang van de opdracht. Behoudens inhoudelijke aanpassingen is de maatschap gerechtigd de tarieven telkens met ingang van 1 januari aan de kosten­ontwikkeling aan te passen.
 7. Naast het honorarium brengt de maatschap aan de cliënt in rekening: de daadwerkelijk gemaakte en aan derden te betalen/betaalde kosten, alsmede 5% van het in rekening gebrachte honorarium aan algemene kantoorkosten. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen, dat zal worden verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
 8. De maatschap zal periodiek, in beginsel maandelijks, aan de cliënt factureren. De cliënt dient de door de maatschap verzonden facturen steeds binnen 14 dagen na factuurda­tum te hebben voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim zal verkeren en aan de maatschap vanaf die datum tot de datum van betaling de wettelijke (handels)rente ver­schuldigd zal zijn en de maatschap aanspraak zal maken op vergoeding van de buiten­gerechtelijke kosten volgens de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 9. De aansprakelijkheid van de maatschap en de in artikel 2 omschreven (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijk­heidsverzekering in het voorkomende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de maatschap komt. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van de cliënt tegenover de maatschap en/of de in artikel 2 omschreven (rechts)personen in verband met enige door de cliënt aan de maatschap verstrekte opdracht, vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de cliënt met het bestaan daarvan bekend werd of redelijkerwijs moet worden geacht bekend te zijn geworden.
 10. Op de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de maatschap is een privacy statement van toepassing. Deze wordt bij de opdrachtbevestiging aan de cliënt toegezonden en is tevens te vinden op de website.
 11. Het met de opdracht gevormde dossier, waaronder de persoonsgegevens, zal geduren­de tien (10) jaar na beëindiging van de opdracht worden bewaard, waarna het zal wor­den vernietigd.
 12. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt wordt beheerst door het Neder­lands recht.
 13. De maatschap kent een kantoorklachtenregeling. Klachten kunnen worden ingediend bij mr. G.P. Poiesz. De maatschap is aangesloten bij de regeling van de Geschillencom­missie Advocatuur (Postbus 90600, (2509 LP) Den Haag). De cliënt en de maatschap kunnen (desgewenst) geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie, welke daar­over zal beslissen door middel van arbitrage en volgens het Reglement Geschillencom­missie Advocatuur, zoals dat zal luiden ten tijde van het aanhangig maken van het ge­schil. Indien van de geschillenregeling geen gebruik wordt gemaakt zullen alle geschillen tussen de cliënt en de maatschap uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.