arbeidsrecht

In het arbeidsrecht staan wij vooral werkgevers en bestuurders bij. Wij adviseren en procederen onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, cao’s, overgang van personeel naar een andere onderneming en werkgeversaansprakelijkheid. Wij proberen altijd om met inachtneming van de wederzijdse belangen tot een regeling te komen, maar schuwen een procedure niet. Gesteund door een ruime proceservaring streven wij naar een optimaal resultaat.


bouwrecht

In het bouwrecht zijn wij zowel op het privaatrechtelijk als het publiekrechtelijk gebied actief. Op privaatrechtelijk gebied kan dat betrekking hebben op advies, de beoordeling en/of het opstellen van koopovereenkomsten, projectontwikkelingscontracten, aannemingsovereenkomsten etc. Bouwgeschillen worden zo nodig aan de rechtbank of Raad van Arbitrage voorgelegd. Op publiekrechtelijk gebied adviseren en procederen wij over ruimtelijke ordeningsgeschillen met betrekking tot het aanvragen van of bezwaar maken tegen omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten en wijziging van bestemmingsplannen.


erfrecht

Als een familielid overlijdt, krijgt u (direct of indirect) te maken met erfrecht. Veel voorkomende vragen hebben betrekking op (zuivere of beneficiaire) aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap, het vaststellen van het aandeel in de nalatenschap of de omvang van de legitieme portie. Bij het beantwoorden van uw vragen en/of in procedures op erfrechtgebied staan wij u graag bij.


huurrecht

Wij treden met name op voor woningcorporaties en verhuurders/huurders van bedrijfsruimte. Het gaat daarbij om: overlast, wanbetaling of onrechtmatige onderhuur. Wij stellen huurovereenkomsten op en begeleiden bij onderhandelingen over het sluiten, (tussentijds) beëindigen en/of wijzigen daarvan. Zo nodig procederen wij over ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde of verzetten wij ons juist daartegen.


mediation

Bij zaken met veel emotie wordt vaak een mediator ingezet. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Doordat de mediation-gesprekken vertrouwelijk zijn en de uitkomst daarvan niet met anderen mag worden gedeeld, kan vaak een oplossing buiten de rechter om worden bereikt. Ook hiervoor kunt u een beroep op ons doen.

Mr. Merhottein treedt vaak op als mediator, onder meer bij echtscheiding en arbeidsgeschillen. Ook bij zakelijke geschillen en in het geval van moeilijkheden bij de afwikkeling van een erfenis kunt u voor mediation bij haar terecht. Zoekt u op dit onderdeel hulp of advies, neem dan contact met haar op.


ondernemingsrecht

Wij adviseren ondernemers, aandeelhouders en bestuurders. Dat kan bijvoorbeeld zien op de bevoegdheden van bestuurders of hun aansprakelijkheid dan wel betrekking hebben op het kiezen van de juiste rechtsvorm (bijvoorbeeld bij herstructurering of het aangaan van samenwerkingsverbanden) van de onderneming. Wij begeleiden niet alleen overnames en fusies, maar denken ook mee op het gebied van financiering, zekerheden, herstructurering en insolventie en zo nodig procederen wij daarover.


procesrecht

Is een regeling niet mogelijk, dan is de gang naar een rechter de enige weg. Een advocaat met veel proceservaring die u met raad en daad begeleidt, is dan noodzaak. Dat kan gaan om een realistisch (proces) advies, een goede (emotionele) ondersteuning en voorbereiding en om een heldere uiteenzetting aan de rechter.


scheidings- en familierecht

Ook voor problemen op het gebied van familierecht kunt u bij ons terecht. Onze dienstverlening bestaat dan uit het opstellen van een ouderschapsplan, een echtscheidingsconvenant of het voeren van een echtscheidingsprocedure en/of een procedure over de verdeling. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, staan hun belangen altijd centraal.

Onze dienstverlening richt zich in het bijzonder op het afwikkelen van scheidingen van ondernemers. Kennis van het ondernemingsrecht wordt dan direct gekoppeld aan de kennis van het familierecht.


vragen? stel ze hier